Regulamin Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii w Obrzycku

 1. Korzystanie z pracowni jest bezpłatne.
 2. Pracownia jest otwarta w godzinach od 8:00 do 16:00 z uwzględnieniem harmonogramu aktualizowanego co miesiąc.
 3. Z pracowni multimedialnej mogą korzystać dzieci i młodzież za zgodą opiekuna prawnego oraz osoby dorosłe. Każdy użytkownik pracowni musi być użytkownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku.
 4. Jednorazowo w pracowni może przebywać 8 osób z wyjątkiem zajęć zorganizowanych. Jeśli zainteresowanie będzie większe pracownia wprowadzi zapisy.
 5. Korzystanie z gogli VR jest możliwe po zapoznaniu się z „Informacją, dotyczącą zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika gogli VR” https://drive.google.com/file/d/1o6zXmZm2PfzLxUNPYrsGPdYGpawiE2Vf/view?usp=drive_link
 6. Maksymalny czas użytkowania gogli VR to 30 minut.
 7. Sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem zarządza opiekun pracowni
 8. Niedozwolone jest samowolne włączanie, przełączanie i rozłączanie przez użytkowników jakichkolwiek urządzeń elektrycznych oraz rozkręcanie sprzętu 
  i ingerencja w budowę wewnętrzną.
 9. Korzystać można jedynie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody opiekuna pracowni.
 10. W pracowni komputerowej zabronione jest spożywanie jakichkolwiek posiłków i napojów.
 11. Każdy użytkownik pracowni ma obowiązek szanować sprzęt komputerowy
  i wyposażenie pracowni, zawsze zostawić po sobie porządek na stanowisku pracy.
 12. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia lub opiekuna pracowni.
 13. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym bez zgody opiekuna pracowni.
 14. Nie wolno otwierać i przechowywać plików o treści sprzecznej
  z ogólnie przyjętymi normami.
 15. Użytkownicy (lub ich rodzice/prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu i  wyposażenia pracowni innym działaniem niezgodnym z regulaminem.
 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad opiekun pracowni ma prawo natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
Skip to content