Deklaracja dostępności

Wstęp


Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku Instytucja Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku Instytucja Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.
Portal jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
– pewne dokumenty opublikowane na Portalu mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają opisu – deskrypcji,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Powiększanie i kontrast strony
Powiększanie i kontrast portalu umożliwiają przyciski przygotowane z lewej strony ekranu pod piktogramem osoby niepełnosprawnej. Można także korzystać z ogólnie dostępnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Polarczyk, bibliotekaobrzycko@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 612 913 256. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna


Biblioteka zajmuje pomieszczenia na parterze (wypożyczalnia dla dorosłych) i na 2 piętrze (wypożyczalnia dla dzieci) w budynku 2-piętrowym, będącym własnością Urzędu Miasta w Obrzycku. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do wypożyczalni dla dorosłych na parterze prowadzą 2 stopnie, na których nie ma podjazdu w budynku nie ma windy.

Wejście do budynku przez drzwi jednoskrzydłowe, przy których znajduje się dzwonek, na którego dźwięk bibliotekarz schodzi do czytelnika,budynek nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów.

Skip to content