Statut

UCHWAŁA Nr XXIV/94/2012

Rady Miasta Obrzycko

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. l i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 85, póz. 539 ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1.

Nadaje się Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

Traci moc uchwała Nr XIII/43/2003 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do Uchwały

Nr XXIV/94/2012

Rady Miasta Obrzycko

Z dnial3.11.2012r.

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OBRZYCKU

INSTYTUCJA KULTURY

Biblioteka Publiczna działa od 16 października 1948 roku. Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycko zwana dalej “Biblioteką” została utworzona na mocy uchwały Rady Miasta Obrzycko z dnia 13.11.2012 roku.

l. Przepisy ogólne

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku zwana dalej “Biblioteką”, jest biblioteką prowadzoną jako zadanie własne Miasta Obrzycko. Biblioteka działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, póz. 539 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr. 142,póz. 1591 ze zmianami)
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 13, póz. 123 ze zmianami)
 4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. Nr. 41, póz. 419)
 5. Niniejszego statutu.

§ 2

1. Biblioteka jest miejską instytucją kultury, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2.Siedzibą biblioteki jest Obrzycko, ul. Marcinkowskiego 10

3.Terenem działania biblioteki jest Miasto Obrzycko.

4.Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 3

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Obrzycko.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§4

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej z napisem: Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku

II. Cele i zadania biblioteki

§5

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Miasta Obrzycko, służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców Miasta Obrzycko oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§6

Do szczegółowego zakresu działań biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
 2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
 3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej.
 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych i bibliograficznych.
 6. Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki, upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta oraz dziedzictwa narodowego.
 7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie
  rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczności miasta.

§7

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji założeń ogólnokrajowej polityki kulturalnej.

III. Organy biblioteki i jej organizacja.

§8

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Obrzycko. Dyrektor może być powołany na czas określony lub nieokreślony.

§ 9

W bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy, pracowników administracji i obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną. 2.Pracowników biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§10

Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określonych w odrębnych przepisach.

§11

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§12

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dzieci, wypożyczalnię dla młodzieży i dorosłych, czytelnię książek, czytelnię internetową oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§13

Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i zasady korzystania z biblioteki ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§14

Przy bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki

IV. Gospodarka finansowa biblioteki

§15

 1. Biblioteka jest instytucją kultury i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu Miasta uchwalonego przez Radę Miasta Obrzycko.

§16

1.Biblioteka jest finansowana z budżetu Miasta, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.

§17

Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi, upomnienia, przetrzymywanie książek, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

V. Postanowienia końcowe.

§18

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Skip to content