Regulamin wypożyczalni

§1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest BEZPŁATNE.
 3. Należy posługiwać się kartą biblioteczną.
 4. Przy zapisie zgłaszający się powinien :
  a) okazać Dowód Osobisty lub legitymację potwierdzającą tożsamość
  b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
 7. Podpis czytelnika, a poręczyciela w przypadku osoby niepełnoletniej, na karcie zapisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni.
 8. Zagubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić do Biblioteki, osobiście lub telefonicznie, co spowoduje blokadę konta i uniemożliwienie użycia karty przez inne osoby. Duplikat karty jest płatny (10 zł).
 9. Konto Czytelnika nieaktywnego przez 10 lat zostaje usunięte z bazy czytelników (pod warunkiem zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz braku zobowiązań wobec Biblioteki).
 10. W bibliotecznym systemie komputerowym czytelnik ma dostęp do pełnej informacji o stanie swojego konta tzn. ilości książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu, karach itp.
 11. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków, korzystania
  z telefonów komórkowych.
 12. Zabrania się również przebywania w pomieszczeniach biblioteki osobom będącym pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

§2

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów.
 2. Książki ze wszystkich działów wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Na prośbę czytelnika biblioteka może zamawiać książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 7. Książki można zamawiać, rezerwować i przedłużać termin ich zwrotu również internetowo.
 8. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek, (czytelnik pokrywa koszty wysłania rewersu i odesłania książki).
 9. Dzieci do lat 15 nie mogą wypożyczać książek dla czytelników dorosłych
 10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza i jemu też zwraca wypożyczone książki.
 11. Z wypożyczalni biblioteki nie mogą korzystać osoby, które nie uregulowały wszelkich należności wobec Biblioteki

§3

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 2. Za przetrzymywanie książek /poza wyjątkowymi przypadkami uzgodnionymi
  z bibliotekarzem/ ponad termin określony w paragrafie 2 ust. 2 pobiera się opłaty w kwocie 0.05 zł od tomu za każdą dobę. Powyższe kwoty mogą ulec zmianie na wyższe/.
 3. Za każde pisemne upomnienie pobiera się opłatę 5 zł.

§4

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki dopowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Za sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia (zagubienia) biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą dyrektora biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§5

 1. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę oraz pokryć koszty jej oprawy. O ile odkupienie jest możliwe, czytelnik jest zobowiązany zwrócić gotówkę:
  – w przypadku książki beletrystycznej 2-krotną aktualną wartość rynkową lub antykwaryczną
  – w przypadku dzieł szczególnie cennych bibliotekarz może ustalić ich wyższą wartość o czym czytelnik musi być poinformowany przed wypożyczeniem książki.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. W przypadku zagubienia – zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi zobowiązania wynikające z ust. 1 tego § tj. za całość dzieła.

§6

Wypożyczanie gier planszowych

 1. Wypożyczanie gier jest nieodpłatne.
 2. Gry można wypożyczać na okres do 35 dni.
 3. Wypożyczający może wypożyczyć maksymalnie 2 pozycje.
 4. W uzasadnionych przypadkach pracownik biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia gry.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej gry.
 6. Zwrot wypożyczonej gry powinien nastąpić do rąk pracownika biblioteki.
 7. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu biblioteki nie jest uznawane za zwrot.
 8. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za zagubienie wypożyczonej gry oraz za wszelkie jej uszkodzenia czy stwierdzone podczas zwrotu braki. W takim przypadku wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki, do odkupienia identycznej pozycji lub innej wskazanej przez pracownika biblioteki albo uiszczenia opłaty, której wysokość jest równa aktualnej cenie rynkowej gry.
 9. Na sumy tytułem odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 10. Wypożyczający winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem.
 11. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia należy zgłosić przed wypożyczeniem.

§7

 1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są Użytkownikom w postaci informacji wywieszonej w widocznym miejscu w Bibliotece oraz na stronie WWW Biblioteki.
 3. Wobec czytelnia nieprzestrzegającego zasad niniejszego regulaminu mogą być okresowo zawieszone prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki do czasu zwrotu dzieł monitowanych i uregulowania zobowiązań finansowych.
 4. Decyzję o czasowym pozbawieniu prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki podejmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku.

ZATWIERDZONO

Obrzycko, 29.01.2024 r.         dyrektor Magdalena Górecka

Skip to content