Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W OBRZYCKU

 

§1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Miasta Obrzycko.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest BEZPŁATNE. Należy posługiwać się kartą biblioteczną. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej kosztuje 5 zł.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien :

a/ okazać Dowód Osobisty lub legitymację potwierdzającą tożsamość

b/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
 3. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni.
 4. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§2

 1. Kaucja od czytelników pobierana jest w następujących przypadkach:

a/ od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miasta pobiera

się kaucję w wysokości 10,00 zł. od każdej książki

b/ przy wypożyczaniu książek z czytelni w kwocie 20,00 zł

 1. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody budżetu biblioteki.

§3

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów.
 2. Książki ze wszystkich działów wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym
  w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. Książki można zamawiać i rezerwować również internetowo.
 7. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek, (czytelnik pokrywa koszty wysłania rewersu
  i odesłania książki).
 8. Z księgozbioru czytelni korzysta się tylko na miejscu. Książki z czytelni wypożyczamy tylko na weekend w piątek przed godziną 18.00 do wtorku godzina 10.30 po wypełnieniu rewersu. Za nieterminowy zwrot książek z czytelni pobierane są opłaty
  w wysokości 5 zł za każdą dobę od 1 woluminu.
 9. Dzieci do lat 15 nie mogą wypożyczać książek dla czytelników dorosłych

10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, i jemu też zwraca wypożyczone książki.

§4

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 2. Za przetrzymywanie książek / poza wyjątkowymi przypadkami uzgodnionymi z bibliotekarzem / ponad termin określony w paragrafie 3 ust. 2 pobiera się opłaty w kwocie 0.05 zł od tomu za każdą dobę.

/Powyższe kwoty mogą ulec zmianie na wyższe/.

3. Za każde pisemne upomnienie pobiera się opłatę 5 zł.

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki dopowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Za sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia (zagubienia) biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą dyrektora biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§6

 1. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę oraz pokryć koszty jej oprawy. O ile odkupienie jest możliwe,
  czytelnik jest zobowiązany zwrócić gotówkę:

- w przypadku książki beletrystycznej 2-krotną aktualną wartość rynkową lub antykwaryczną

- w przypadku dzieł szczególnie cennych bibliotekarz może ustalić ich wyższą wartość o czym czytelnik musi być poinformowany przed wypożyczeniem książki. Książki te wypożycza się na rewers

2. Czytelnik do , którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.

3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

4. W przypadku zagubienia - zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi zobowiązania wynikające z ust. 1 tego § tj. za całość dzieła.

§7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§8

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

ZATWIERDZONO

 

Obrzycko, 02.01.2013 r.

p.o. Dyrektor Biblioteki

Elżbieta Wiśniewska