Regulamin wypożyczalni

§1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest BEZPŁATNE.
 3. Należy posługiwać się kartą biblioteczną.
 4. Przy zapisie zgłaszający się powinien :

a/ okazać Dowód Osobisty lub legitymację potwierdzającą tożsamość
b/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania
regulaminu.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
 3. Podpis czytelnika, a poręczyciela w przypadku osoby niepełnoletniej, na karcie zapisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni.
 4. Zagubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić do Biblioteki, osobiście lub telefonicznie, co spowoduje blokadę konta i uniemożliwienie użycia karty przez inne osoby.

Duplikat karty jest płatny (5 zł).

 1. W bibliotecznym systemie komputerowym czytelnik ma dostęp do pełnej informacji o stanie swojego konta tzn. ilości książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu, karach itp.
 2. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków, korzystania z telefonów komórkowych.

§2

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów.
 2. Książki ze wszystkich działów wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Na prośbę czytelnika biblioteka może zamawiać książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 7. Książki można zamawiać, rezerwować i przedłużać termin ich zwrotu również internetowo.
 8. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek, (czytelnik pokrywa koszty wysłania rewersu i odesłania książki).
 9. Dzieci do lat 15 nie mogą wypożyczać książek dla czytelników dorosłych
 10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza i jemu też zwraca wypożyczone książki.
 11. Z wypożyczalni biblioteki nie mogą korzystać osoby, które nie uregulowały wszelkich należności wobec Biblioteki

§3

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 2. Za przetrzymywanie książek /poza wyjątkowymi przypadkami uzgodnionymi z bibliotekarzem/ ponad termin określony w paragrafie 2 ust. 2 pobiera się opłaty w kwocie 0.05 zł od tomu za każdą dobę. Powyższe kwoty mogą ulec zmianie na wyższe/.
 3. Za każde pisemne upomnienie pobiera się opłatę 5 zł.
  §4
 4. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
 5. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki dopowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Za sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia (zagubienia) biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą dyrektora biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§5

 1. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę oraz pokryć koszty jej oprawy. O ile odkupienie jest możliwe, czytelnik jest zobowiązany zwrócić gotówkę:
   w przypadku książki beletrystycznej 2-krotną aktualną wartość rynkową lub antykwaryczną

 w przypadku dzieł szczególnie cennych bibliotekarz może ustalić ich wyższą wartość o czym czytelnik musi być poinformowany przed wypożyczeniem książki.

 1. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 3. W przypadku zagubienia – zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi zobowiązania wynikające z ust. 1 tego § tj. za całość dzieła.

§6

 1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Wobec czytelnia nieprzestrzegającego zasad niniejszego regulaminu mogą być okresowo zawieszone prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki do czasu zwrotu dzieł monitowanych i uregulowania zobowiązań finansowych.
 3. Decyzję o czasowym pozbawieniu prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki podejmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku.

ZATWIERDZONO
Obrzycko, 12.06.2019 r. p.o. Dyrektora Biblioteki
Magdalena Górecka

Skip to content