Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku Instytucja Kultury, ul. Marcinkowskiego 10, 64-520 Obrzycko. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  bibliotekaobrzycko@gmail.com,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Agnieszka Polarczyk. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: bibliotekaobrzycko@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
 4. realizacji zadań wynikających ze statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku Instytucja Kultury,
 5. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejskiej Bibliotece Publicznej w Obrzycku Instytucja Kultury na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 6. realizacji działań promocyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku Instytucja Kultury.
 7.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 8. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 9. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
 10. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
 11. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa,
 12. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 13. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 14. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 15. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 16. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 17. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 18. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 19. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku Instytucja Kultury jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych. Natomiast podanie danych osobowych, które zbierane są na podstawie zgody jest dobrowolne.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Skip to content