Historia

Historia Biblioteki

Biblioteka w Obrzycku powstała 16 października 1948 roku pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Obrzycku. Jej kierownikiem była Stanisława Czerwnike. Placówka otrzymała pokoik w dawnej siedzibie Zarządu Gminnego. Wówczas księgozbiór stanowiło 500 woluminów, z którego do końca 1948 roku korzystało już 180 czytelników. W 1951 roku Biblioteka została przeniesiona do pomieszczenia o powierzchni 36 m2, mieszczącego się przy Placu Kościuszki.

W 1954 roku otrzymała nową siedzibę o powierzchni 20 m2 przy ul. Kilińskiego. W 1955 roku, w związku ze zmianami administracyjnymi zachodzącymi wtedy w Polsce, biblioteki gminne przekształcono na gromadzkie. Z jednej Biblioteki w Obrzycku utworzono 3 gromady: Gaj Mały, Obrzycko i Zielonagóra. Biblioteka gromadzka była tylko w Obrzycku i jej zasoby liczyły wówczas 3402 woluminy. W 1960 r. w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowej kierownik Stanisławy Czerwinke, jej stanowisko objęła Teresa Osińska – Bilon.

W 1957 roku powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Gaju Małym. Księgozbiór biblioteki wydzielono z Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku. Na koniec 1957 roku biblioteka posiadała 63 woluminy, 278 czytelników i 4020 wypożyczeń. Pod koniec 1961 roku gromadę Gaj Mały włączono do Obrzycka, a Gromadzka Biblioteka Publiczna w Gaju Małym została filią Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku. W 1965 roku filia została zlikwidowana. Przyczyną tej sytuacji był brak samodzielnego lokalu. Biblioteka miała swoją siedzibę w budynku szkoły podstawowej, co miało wpływ na ograniczony dostęp do zbiorów związany z godzinami otwarcia szkoły. Oprócz tego położenie wioski blisko Szamotuł spowodowało, że część mieszkańców korzystała z tamtejszej biblioteki, co obniżało liczbę czytelników i wypożyczeni miejscowej filii.

W 1973 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju zniesiono gromady i powstały gminy. Miało to wpływ na kolejną zmianę nazwy Biblioteki na? Bibliotekę Publiczną Gminy Obrzycko. Kraj został podzielony na województwa, powiaty i gminy. Biblioteka gminna do 30 maja 1975 roku podlegała Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szamotułach. Wraz z wprowadzeniem z dniem 1 czerwca 1975 dwustopniowego podziału administracyjnego kraju, likwidującego powiaty Biblioteka podlegała Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu. W 1973 roku kierownictwo nad placówką przejęła Elżbieta Wiśniewska. W latach 80-tych Biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie, co spowodowało zwiększenie przestrzeni bibliotecznej do 73 m2. Mimo tego lokal był za mały i tylko częściowo przystosowany do potrzeb placówki. Nie było wówczas czytelni i pracowni.

W 1988 roku z okazji 40-lecia Biblioteki został ufundowany okolicznościowy ExLibris wg projektu pana Mariana Schwartza.

Od 1990 roku powstały dwie odrębne jednostki administracyjne Miasto Obrzycko i Gmina Obrzycko. Było to wynikiem nowego podziału administracyjnego kraju oraz nadania praw miejskich Obrzycku z dniem 1 stycznia 1990 roku. 26 marca 1991 roku otrzymała nazwę Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Obrzycko.Biblioteka została jednostka organizacyjną Miasta Obrzycko i obsługiwała 2 gminy Obrzycko. Burmistrz miasta i Wójt gminy porozumieli się co do finansowania wspólnej placówki Od października 1991 roku zmieniono również siedzibę placówki i odtąd mieści się ona przy ul. Marcinkowskiego.

15 kwietnia 1992 roku Biblioteka została wpisana do gminnego rejestru instytucji kultury. W tym roku również zakupiono pierwszy komputer, a w 1993 roku oprogramowanie systemu „Sowa” wersja plikowa pod Dos. Tak zaczęła się komputeryzacja placówki.

W 1996 roku rozpoczęto komputerowe wypożyczanie zbiorów z oddziału dla dzieci i czytelni. Biblioteka w Obrzycku była pierwszą biblioteką w byłym województwie poznańskim, która rozpoczęła komputerowe udostępnianie zbiorów.

W roku 1998 zakupiono program „SOWA” w wersji plikowej w środowisku Windows oraz drugi komputer. Stworzono również sieć komputerową. W 1999 roku uruchomiono komputerową wypożyczalnię dla dorosłych. W latach 2001 -2002 istniały trzy punkty biblioteczne w Dobrogostowie, Koźminie i Piotrowie. W 2003 roku punkty te zostały zlikwidowane, ze względu na uciążliwe warunki udostępniania. Punkty były zlokalizowane w mieszkaniach prywatnych. Ponadto od lipca 2003 roku zmniejszono liczbę godzin udostępniania zbiorów do 20 godzin tygodniowo tj. do 3 dni w tygodniu. Miało to niewątpliwie wpływ na obniżenie wyników czytelniczych.

W 1999 roku nastąpił nowy podział administracyjny kraju a wraz z nim zmieniła się jednostka nadrzędna nad biblioteką publiczną O tego roku Biblioteka podlega pod Bibliotekę Powiatową w Szamotułach.

29 grudnia 2003 roku Biblioteka otrzymała nawy statut, w którym zmieniona została nazwa na Bibliotekę Publiczną Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko, co jest adekwatne do sytuacji administracyjnej gmin.

W 2005 roku w Bibliotece przeprowadzono remont wypożyczalni dla dzieci oraz podłączono Internet. Zakupiony został również trzeci komputer oraz wymieniono oprogramowanie systemu „SOWA” z wersji plikowej na wersję klient / serwer.

Od stycznia 2006 roku Biblioteka prowadzi czytelnię internetową. Składa się ona z trzech stanowisk komputerowych. Sprzęt, znajdujący się w czytelni jest darem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach programu „Ikonka”. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy Biblioteki. Uruchomiono także katalog wyszukiwawczy w wersji elektronicznej z dostępem dla czytelników.

W 2006 roku dyrektorem placówki została Danuta Bąk.

W 2008 roku rozbudowano system SOWA poprzez zakup modułu Skontrum. W 2009 roku w związku z tragiczną śmiercią dyrektora placówki, zarządzanie biblioteką przejęła Elżbieta Wiśniewska.

Od października 2009 do zespołu dołączyła mgr inż. Magdalena Górecka absolwentka studiów podyplomowych UAM “Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa”.

Od października 2011 do stycznia 2013 roku pracowała z nami Maria Kijek w zastępstwie za Magdalenę Górecką, która była na urlopie macierzyńskim.

Od 13 kwietnia 2012 roku katalog księgozbioru jest w necie na stronie www.obrzycko-bpmoigo.sowwwa.pl, a od maja mamy już własną stronę internetową. Od czerwca na 1/8 etatu zatrudniona jest główna księgowa, pani Danuta Matuszewska

Uchwała Rady Miasta Obrzycko z 13 listopada 2012 r. nadała nowy Statut bibliotece. Od stycznia 2013 roku biblioteka nosi nazwę Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku Instytucja Kultury i prowadzona jest jako zadanie własne miasta Obrzycko. Zmienił się adres katalogu on-line na www.obrzycko-mbp.sowwwa.pl .Od 1 marca 2017 r. pracę w bibliotece podjęła Agnieszka Polarczyk – absolwentka studiów podyplomowych ISP WSNP Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa.  31 stycznia 2019 r. przeszła na emeryturę dotychczasowa p.o. dyrektora biblioteki Elżbieta Wiśniewska. Od 1 lutego funkcję tę przejęła Magdalena Górecka.

Elżbieta Wiśniewska

Rok 2013

Biblioteka dziś

Lokal, wyposażenie, organizacja

Biblioteka Publiczna Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko od 1991 roku zajmuje lokale przy ul. Marcinkowskiego 10 w Obrzycku. Są one usytuowane na dwóch poziomach: na parterze i na II piętrze. Placówka posiada trzy oddziały. Na parterze znajduje się wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych .


Na II piętrze usytuowana jest wypożyczalnia dla dzieci oraz czytelnia z dwoma stołami i z 12 krzesłami.

Ponadto na II piętrze znajduje się pracownia bibliotekarzy. W wypożyczalni dla młodzieży i dorosłych znajduje się 40 regałów, w wypożyczalni dla dzieci 14 a w czytelni 7. Na każdym z regałów mieści się średnio 350 książek.

Biblioteka wyposażona jest łącznie w pięć komputerów, trzy drukarki i jeden skaner. Dwa komputery z podłączonymi do nich czarno – białymi drukarkami służą do pracy bibliotekarzy i rozmieszczone są po jednym zestawie w wypożyczalni dla młodzieży i dorosłych oraz w wypożyczalni dla dzieci. Pozostałe trzy komputery i drukarka kolorowa znajdują się w wypożyczalni dla dzieci ze względu na większy metraż pomieszczenia i są dostępne dla czytelników. Mogą oni również korzystać ze skanera, ale jego obsługą zajmuje się bibliotekarz.

Łączna powierzchnia lokali to 94 m2, w tym powierzchnia wypożyczalni to 70 m2. W 2009 roku przeprowadzono wymianę okien w wypożyczalni dla dzieci oraz w czytelni. W podwórzu w garażu znajduje się magazyn książek o powierzchni 16 m2.

Takie rozmieszczenie utrudnia korzystanie z Biblioteki zarówno użytkownikom jak i bibliotekarzom. Czasami zdarza się, że jeden czytelnik potrzebuje materiały zarówno z wypożyczalni dla dorosłych jak i z czytelni lub dorośli przychodzą z dziećmi i wtedy również korzystają z wypożyczalni na obu poziomach. W takim wypadku konieczne jest chodzenie pomiędzy piętrami. Gdy bibliotekarze przebywają w pracowni na II piętrze, to czytelnik chcący wypożyczyć jakąś pozycję z wypożyczalni z parteru musi najpierw wejść na górę, aby poprosić bibliotekarza. Ostatnio przy drzwiach wejściowych do budynku zamontowano dzwonek, który znacznie ułatwia wezwanie bibliotekarza, gdy ten jest na II piętrze. Jest to szczególnie pomocne, gdy z Biblioteki chce skorzystać osoba starsza.

Biblioteka otwarta jest 4 dni w tygodniu tj. We wtorek, środę i piątek w godzinach od 10:30 do 18:00, w czwartek w godzinach od 7:30 do 15:00 czyli w sumie 30 godzin tygodniowo. Nie pozwala to na w pełni satysfakcjonujące wykorzystanie księgozbioru.

Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury, która jako jednostka samorządowa wchodzi w strukturę organizacyjną Miasta Obrzycko. Budżet przyznawany jest corocznie uchwałą Rady Miasta Obrzycko. Od kilku lat wahał się on w granicach 100 000 złotych. Dyrektor Biblioteki zapraszana jest na posiedzenie Rady Miasta. Placówka co roku składa następujące sprawozdania:

  • z wykonania planu finansowego i z działalności Burmistrzowi Miasta,
  • liczbowe, dotyczące czytelnictwa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach,
  • opisowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznania, dotyczące statutu placówki, wyposażenia, pracowników, zbiorów, użytkowników, wypożyczeń, działalności kulturalno – edukacyjnej,
  • dla Głównego Urzędu Statystycznego w Pile.

Biblioteka działa na podstawie statutu, nadanego jej Uchwałą Rady Miasta Obrzycko nr XIII/43/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku. Określone zostały w nim ogólne zasady funkcjonowania placówki, cele i zadania, organy i jej organizacja oraz gospodarka finansowa. Każdorazowo przy zapisie nowy czytelnik informowany jest o najważniejszych punktach regulaminu, dotyczących okresu wypożyczenia książek, możliwości przedłużenia terminu ich zwrotu i karze za ich przetrzymanie.

Kadra

Sytuacja kadrowa w Bibliotece zmieniała się na przestrzeni lat. W 1980 roku placówką zajmowała się jedna osoba. W maju 1980 roku przyznano Bibliotece ryczałt w wysokości 100 godzin miesięcznie. Od czerwca 1982 roku podwyższono wymiar godzin ze 100 do 139 miesięcznie. Od października 1982 roku ryczałt zamieniono na etat i obsada została zwiększona do 2 osób. Od 1987 roku w bibliotece pracowały 3 osoby.

W 2003 roku sytuacja zatrudnienia uległa zmianie. Zlikwidowano 1 etat, co w rezultacie dało przejście 2 pracujących bibliotekarzy na 0,5 etatu. Tym samym zmienione zostały godziny pracy Biblioteki. Zbiory udostępniane były 3 dni w tygodniu. Od 2011 roku biblioteka otwarta jest 4 dni w tygodniu a bibliotekarze pracują na 3/4 etatu.Od lutego 2019 r. biblioteka jest czynna 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Ze względu na małą liczbę personelu trudno mówić o wyspecjalizowanych stanowiskach pracy. Dyrektor odpowiedzialny jest przede wszystkim za sprawy organizacyjne, finansowe i personalne, ale również kupuje, opracowuje, wypożycza książki, pracuje z czytelnikami, przeprowadza kontrolę majątku Biblioteki. Osoba zatrudniona na drugim ze wskazanych etatów bierze także udział w gromadzeniu, opracowywaniu zbiorów, wypożycza je i rejestruje nowych czytelników, prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne, udziela informacji i pomaga użytkownikom.

Skip to content